Algemene voorwaarden van SitiHost

1 Definities

Aanbod / Aanbieding: Ieder aanbod van SitiHost tot het aangaan van een Overeenkomst;
Addendum: Het addendum dat dient als verwerkersovereenkomst in die situaties zoals gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden. Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de Voorwaarden;
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Consument(en): Een Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Diensten: Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door SitiHost worden verricht, in de ruimste zin;
Datalek: Een inbreuk in verband met Persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
SitiHost: SitiHost is een handelsnaam van SitiWeb. (KvK-dossiernummer: 66114470), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door SitiHost verlenen van Diensten aan Wederpartij;
Partij(en): SitiHost en Wederpartij c.q. ieder voor zich;
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;
Producten: De producten die SitiHost op basis van een Overeenkomst levert;
Schriftelijk: Per brief, e-mail of deurwaardersexploot;
Subverwerker: De (rechts)persoon die ten behoeve van SitiHost Persoonsgegevens verwerkt;
Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
Voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden van SitiHost;
Wederpartij: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie SitiHost een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en/of wie met SitiHost een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door SitiHost uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door SitiHost van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing. 2.6. Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Aanbiedingen

3.1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2. Een door SitiHost aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

4. Totstandkoming van overeenkomsten en herroepingsrecht Consumenten

4.1. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand: (a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod (al dan niet via de online-omgeving van SitiHost); (b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod.

4.2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door SitiHost. SitiHost is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. SitiHost is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

4.3. Een Consument kan een tot stand gekomen Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na sluiting kosteloos herroepen. Dit recht geldt niet voor op verzoek binnen deze periode geleverde diensten en voor de registratie van domeinnamen. De Consument doet uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding.

5. Wijziging Overeenkomst en Voorwaarden

5.1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door SitiHost. SitiHost is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. SitiHost is bevoegd eventuele (administratie)kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

5.2. SitiHost behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van SitiHost of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

5.3. Indien de Overeenkomst bestaat uit een abonnement op een Dienst van SitiHost dan kan deze door de Wederpartij op ieder gewenst moment worden gewijzigd. SitiHost kan voor de wijziging van het product en/of pakket kosten in rekening brengen. Indien op de Overeenkomst actievoorwaarden van toepassing zijn die strijdig zijn met hetgeen is bepaald in dit artikel, prevaleren de actievoorwaarden.

6. Levering van Producten en/of Diensten

6.1. SitiHost zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de uitvoering van de Diensten en/of levering van Producten, maar garandeert niet dat alle Diensten of Producten op ieder moment beschikbaar en bruikbaar zijn.

6.2. SitiHost is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door SitiHost te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Wederpartij jegens SitiHost ontstaat.

6.3. SitiHost mag bij de uitvoering van de Diensten en levering van Producten uitgaan van de gegevens zoals door Wederpartij aan haar laatstelijk doorgegeven. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Wederpartij om alle gegevens die voor SitiHost nodig zijn om de Diensten uit te voeren of de Producten te leveren actueel te houden.

6.4. SitiHost is gerechtigd bij bepaalde Diensten of Producten nadere voorwaarden te stellen. Deze worden voor of bij het afnemen van deze Diensten of Producten separaat gemeld.

6.5. SitiHost is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij haar Diensten en Producten. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing.

7. Domeinnamen

7.1. Indien domeinnaamregistratie als Dienst is afgenomen, zal SitiHost bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de Wederpartij.

7.2. Wederpartij dient bij registratie akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden van deze instelling(en). Deze kunnen omvatten een toestemming tot publicatie van persoonsgegevens van Wederpartij. SitiHost mag deze voorwaarden handhaven jegens Wederpartij alsof zij zelf de uitgevende instantie is.

7.3. SitiHost is nimmer aansprakelijk voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van SitiHost.

7.4. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze van domeinnamen. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door de Wederpartij. SitiHost zal echter trachten een registratie te corrigeren zolang dit nog kosteloos mogelijk is bij de uitgevende instantie.

7.5. De Wederpartij vrijwaart en houdt SitiHost schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Wederpartij.

7.6. Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden de volgende voorwaarden:

Voorwaarden derden
7.6.1: “Het gebruik van .be domeinen: De Klant accepteert dat met de registratie van een .be domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van DNS die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .be (cf. http://www.dns.be/pdf/Enduser_Terms_And_Conditions_nl_v6.0.pdf)”

7.6.2: “Het gebruik van .nl domeinen: De klant accepteert dat met de registratie van een .nl domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van SIDN die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .nl (cf. terms-and-conditions/Algemene+voorwaarden+voor+nl-domeinnaamhouders.pdf)”

7.6.3: “Het gebruik van .de domeinen: Als de Klant .de domeinen registreert, treedt Mijndomein.nl alleen op als tussenpersoon tussen de Klant en DENIX Domain VerwaltungsundBetriebsgesellschaft eG) (cf. http://www.denic.de)”

7.6.4: “Het gebruik van .eu domeinen: De Klant accepteert dat met de registratie van een .eu domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van EURid die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .eu (cf. www.eurid.eu)”

7.6.5: “Voor domeinnamen die niet hierboven staan vermeld (bijv. .com, .net., .org, etc.) wordt verwezen naar de richtlijnen van de individuele domeinextensies.”

De bovengenoemde gelinkte voorwaarden zijn, net als de algemene voorwaarden van leveranciers van derden producten, bestanddeel van de Overeenkomst en deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. SitiHost heeft geen invloed op de inhoud van de hierboven genoemde voorwaarden of verandering daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.

8. Prijzen en tarieven

8.1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook, en exclusief administratiekosten en andere bijkomende kosten.

8.2. SitiHost is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de Wederpartij. Wanneer de Wederpartij het niet eens is met deze wijzigingen, kan hij in afwijking van artikel 14 de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan opzeggen. Dat kan uitsluitend tot de datum waarop de prijswijziging ingaat. Prijswijzigingen gelden niet indien deze binnen drie maanden na totstandkoming van de eerste Overeenkomst worden ingevoerd.

9. Actietarieven en redelijk gebruik

In het kader van acties kan SitiHost kortingen aanbieden op de tarieven van de door haar geleverde Producten en Diensten. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze Voorwaarden kan SitiHost het eventueel met de Wederpartij overeengekomen actietarief op door haar geleverde producten en diensten wijzigen in het gebruikelijke tarief als sprake is van onredelijk of oneigenlijk gebruik van de producten en diensten (fair use policy) door de klant, zulks ter beoordeling van SitiHost Van onredelijk of oneigenlijk gebruik is in ieder geval sprake als de Wederpartij (al dan niet via verschillende accounts) in een aaneengesloten periode van 30 dagen meer dan 25 domeinnamen en/of daaraan gekoppelde producten en diensten tegen het dan geldende actietarief afneemt van SitiHost. SitiHost is in dat geval gerechtigd om het gebruikelijke tarief in rekening te brengen vanaf de 26 e domeinnaam en de daaraan gekoppelde Producten en Diensten, terwijl de overeengekomen looptijd van de afgenomen producten en diensten ongewijzigd zal blijven. SitiHost heeft ook het recht om in een dergelijke situatie de overeenkomst met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat SitiHost aansprakelijk is voor eventueel door de Wederpartij geleden of te lijden schade.

10. Betaling

10.1. Terzake de door SitiHost uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten of te leveren Producten wordt door SitiHost een factuur gestuurd naar Wederpartij. Abonnementen op Diensten dienen vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden.

10.2. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door SitiHost aangegeven bankrekening. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop SitiHost bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

10.3. Betalingen vinden plaats door middel van een automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen. Middels akkoord en uitvoering van de eerste betaling in het kader van de Overeenkomst gaat de Wederpartij automatisch akkoord met een terugkerende automatische betaling bij verlenging van de Overeenkomst.

10.4. Als betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, met dien verstande dat bij de bepaling van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bij een Consument wordt aangesloten bij de Wet Incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en dat bij een Wederpartij die handelt in uitoefening van een beroep op bedrijf de buitengerechtelijke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-. SitiHost is onverminderd het voorgaande bevoegd om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in dit artikel, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

10.5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

10.6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens SitiHost op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van SitiHost jegens Wederpartij.

10.7. SitiHost is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die SitiHost aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

10.8. Alle vorderingen van SitiHost op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan SitiHost omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van SitiHost;
(b) indien SitiHost de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 10.9 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
(c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

10.9. SitiHost is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is SitiHost bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

11. (Op)levertijd .

11.1. De door SitiHost in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

11.2. De door SitiHost opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van SitiHost en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

11.3. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat SitiHost er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

12. Klachtplicht

12.1. De verrichte Diensten en geleverde Producten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door SitiHost binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 8 dagen na (op)levering) door Wederpartij worden gecontroleerd. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan SitiHost, dan wordt geacht dat de verrichte Diensten of geleverde Producten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

12.2. Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan verrichte Diensten en geleverde Producten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan SitiHost worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de verrichte Diensten of geleverde Producten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

13. Bijzondere verplichtingen Wederpartij – gebruiksvoorwaarden

13.1. De Wederpartij onthoudt zich ervan SitiHost, overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is de Wederpartij verboden processen of programma’s – al dan niet via het systeem – te gebruiken waarvan de Wederpartij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze SitiHost, overige klanten of internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen.

13.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Diensten of Producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of deze Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
(a) het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail;
(b) het handelen in strijd met rechten van intellectuele eigendom van derden;
(c) het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of bestialiteitspornografie;
(d) seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
(e) het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;
(f) het uitvoeren van (D)DoS aanvallen;
(g) gegevensbestanden of programmatuur te beschadigen of ongeoorloofd te gebruiken;
(h) te frauderen met behulp van computers of valsheid in geschrifte te plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen;
(i) anderszins op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen of na te laten.

13.3. Indien het dataverkeer toerekenbaar aan de Wederpartij onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten, of het systeem stoort, is SitiHost gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. SitiHost mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

13.4. SitiHost is, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, daaraan nadere voorwaarden te stellen of de Overeenkomst te ontbinden, indien en zolang de Wederpartij naar haar oordeel handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in dit artikel of enige andere bepaling in deze Voorwaarden. Bij een vermoeden van strafbare feiten is SitiHost bevoegd de autoriteiten in te lichten en daarbij alle relevante gegevens van Wederpartij te verstrekken.

13.5. De Wederpartij vrijwaart SitiHost tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten, dan wel door het niet nakomen van de Wederpartij van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

14. Duur en einde Overeenkomst

14.1. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij Wederpartij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn de Overeenkomst Schriftelijk opzegt overeenkomstig artikel 14.2. Voor Consumenten geldt dat de Overeenkomst na afloop van de overeengekomen termijn per maand opzegbaar is, tenzij andere afspraken worden gemaakt.

14.2. Opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij is mogelijk via de website van SitiHost met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop SitiHost de bevestiging van de opzegging ontvangt.

14.3. Indien SitiHost ervoor kiest een specifiek abonnement type of speciale Dienst te beëindigen, dan kan SitiHost de betreffende Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen gerestitueerd.

14.4. Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of Voorwaarden niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft SitiHost het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat SitiHost tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan SitiHost toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die SitiHost in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

14.5. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft SitiHost het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat SitiHost tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van SitiHost op volledige schadevergoeding.

15. Aansprakelijkheid en verzekering

15.1. SitiHost is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan SitiHost toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen SitiHost verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van SitiHost en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

15.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
(a) vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
(b) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door SitiHost verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
(c) schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan SitiHost verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;
(d) schade in verband met de beveiliging van door de Wederpartij op systemen van SitiHost opgeslagen gegevens
(e) schade in verband met (de inhoud van) informatie die de Wederpartij of derden bij het gebruik van de Diensten bereikt;
(f) de gevolgen van onjuist- of onvolledigheden in de inhoud van met de Diensten geleverde informatie(diensten);
(g) schade in verband met verlies, verminking of het onbruikbaar worden van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht;
(h) schade in verband met verveelvoudiging of openbaarmaking van vertrouwelijke of waardevolle informatie; (i) schade als gevolg van het tijdelijk niet toegankelijk zijn van Diensten of Producten, ongeacht de reden daarvoor; (j) schade als gevolg van het door Wederpartij verrichten van handelingen als omschreven in artikel 13.2.

15.3. Indien:
(a) het voor SitiHost ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
(b) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
(c) de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door SitiHost voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) op jaarbasis met Wederpartij is overeengekomen, een en ander tot een maximum van € 500 exclusief btw.

15.4. Wederpartij vrijwaart SitiHost van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door SitiHost verrichte Diensten en/of geleverde Producten, voor zover SitiHost jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

16. Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan SitiHost kan worden toegerekend.

16.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 16.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van
(a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven,
(b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden,
(c) opzet of grove schuld van hulppersonen,
(d) werkstaking,
(e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel,
(f) brand,
(g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen),
(h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen,
(i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg,
(j) sabotage,
(k) vervoersstremmingen,
(l) machinebreuk,
(m) transportvertraging en/of
(n) indien sprake is van computercriminaliteit, waaronder een hack/(D)DoS aanval op de systemen van SitiHost en al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging van SitiHost te omzeilen.

16.3. In geval van overmacht heeft SitiHost de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door SitiHost onmogelijk is langer duurt dan zestig (60) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat SitiHost conform artikel 16.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

16.4. Indien SitiHost bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

17. Vervaltermijnen

17.1. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens SitiHost in verband met verleende Diensten of geleverde Producten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij SitiHost.

17.2. In het geval binnen de in artikel 17.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij SitiHost in verband met door haar verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien SitiHost niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 22 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

18. Geheimhouding

18.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SitiHost gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SitiHost zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SitiHost niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

19. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen SitiHost en Wederpartij berusten bij SitiHost. Indien voormelde rechten niet bij SitiHost berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan SitiHost te verlenen.

20. Overdracht

20.1. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Overeenkomst, het daaraan gekoppelde account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij SitiHost hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is de Wederpartij toegestaan derden beheers-, onderhouds- en dergelijke werkzaamheden te laten verrichten, waarbij de Wederpartij aansprakelijk is voor doen en laten van deze derden.

20.2. SitiHost is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.

21. AVG / Privacy

21.1. In het kader van de Diensten verwerkt SitiHost persoonsgegevens van Wederpartij. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
(a) uitvoering te geven aan de Overeenkomst of pre-contractuele maatregelen te nemen;
(b) klanten te informeren over producten en diensten van SitiHost;
(c) marktonderzoek en analyse te verrichten om de dienstverlening van SitiHost te verbeteren;
(d) aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties conform artikel 21.2.

21.2. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult SitiHost een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal SitiHos voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties.

21.3. Het volledige en actuele privacy statement van SitiHost kan online geraadpleegd worden op https://sitihost.nl/privacy.

21.4. Wederpartij erkent dat SitiHost als hostingprovider een zelfstandige bewaarplicht heeft met betrekking tot verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

21.5. Voor zover SitiHost kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG en alleen met betrekking tot die specifieke verwerkingen komen partijen een verwerkersovereenkomst overeen. Deze verwerkersovereenkomst is bijgevoegd in het Addendum.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op alle door SitiHost gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 22.2. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Addendum AVG bij voorwaarden SitiHost

SitiHost kan bij of in verband met de uitvoering van de Diensten Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van de AVG wordt de Wederpartij in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en SitiHost als Verwerker. Dit Addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door SitiHost

Dit Addendum maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van SitiHost. In dit addendum worden dezelfde definities gebruikt als in de algemene voorwaarden. Dit Addendum is alleen van toepassing wanneer en voor zover SitiHost kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG

1. Verplichtingen

SitiHost verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door SitiHost gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform de AVG en conform de schriftelijke instructies van de Wederpartij. Wederpartij zal alleen rechtmatig verkregen Persoonsgegevens Verwerken. Wederpartij vrijwaart SitiHost voor eventuele vorderingen of schade van derden in relatie tot de onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens door Wederpartij.

2. Subverwerkers

SitiHost is gerechtigd en krijgt hierbij algemene toestemming van de Wederpartij om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Subverwerkers in te schakelen, mits SitiHost ervoor zorg draagt dat in te schakelen Subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op SitiHost rusten op basis van dit Addendum. SitiHost blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de Wederpartij. Wanneer SitiHost toevoegingen of veranderingen wenst aan te brengen met betrekking tot Subverwerkers dan heeft Wederpartij het recht daartegen bezwaar te maken. Wanneer Partijen na overleg over het bezwaar niet tot een adequate oplossing komen, dan heeft SitiHost het recht te Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Doorgifte van Persoonsgegevens

SitiHost zal Persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van dit Addendum en de AVG. Zo geeft SitiHost voor haar product Websitemaker Persoonsgegevens door aan een verwerker in de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract. Deze verwerker is gecertificeerd op grond van het EU-US Privacy Shield. Dit product is dan ook geregistreerd onder het EU Privacy Shield. Indien de Wederpartij middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de Wederpartij SitiHost tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

4. Beveiliging

SitiHost treft passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met deze maatregelen spant SitiHost zich in om, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau te bieden gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

5. Datalekken

SitiHost zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, de Wederpartij hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
(a) het Datalek;
(b) de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
(c) wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden; Pagina 11 van 12 Algemene voorwaarden van SitiHost Hosting B.V. – versie 2020
(d) het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken;
(e) het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens), en
(f) de technische maatregelen die door SitiHost zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

SitiHost verstrekt op verzoek van Wederpartij nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor de Wederpartij om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen.

De Wederpartij is verplicht om SitiHost actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor SitiHost aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de AVG dan wel de Telecomwet.

6. Bijstand verlenen

SitiHost verleent bijstand aan Wederpartij om aan haar verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent SitiHost hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat Wederpartij SitiHost daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Wederpartij nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Wederpartij aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Wederpartij geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van SitiHost.

7. Back-up van de Persoonsgegevens

SitiHost maakt minimaal 1 keer per dag een reservekopie van alle Persoonsgegevens.

8. Geheimhouding

SitiHost verplicht zich tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. SitiHost garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

9. Controle

SitiHost stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit Addendum neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wederpartij heeft het recht om bij SitiHost eenmaal per jaar een audit uit te laten voeren ter controle van de verplichtingen van Wederpartij op basis van dit Addendum, wanneer Wederpartij redelijkerwijs een vermoeden heeft dat SitiHost haar verplichtingen voortvloeiend uit dit Addendum niet nakomt. SitiHost zal Wederpartij binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de belangen van SitiHost, de mogelijkheid tot een audit bieden. De kosten van een dergelijke audit komen voor rekening van Wederpartij.

10. Duur en Beëindiging

De verplichtingen van SitiHost uit hoofde van dit Addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover SitiHost nog toegang heeft tot Persoonsgegevens van de Wederpartij of aan haar gelieerde partijen. Bij beëindiging van de overeenkomst kan de Wederpartij de Persoonsgegevens zelf digitaal exporteren. Wederpartij kan er ook voor kiezen dat niet te doen in welk geval uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst SitiHost de aan haar verstrekte Persoonsgegevens zal vernietigen. SitiHost kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de Wederpartij de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.